صرف

گروه های فعل در زبان فرانسه

افعال در زبان فرانسه در سه گروه دسته بندی می شوند؛ هرکدام از آنها قسمت پایانیشان متفاوت است

 

گروه ها پایان مصدر نکات
گروه 1 er

فعل هایی که با قاعده هستند و به آسانی میتوان در هم آمیخت

ex:manger Audio. Press to listen! (خوردن)

گروه 2 ir در اول شخص جمع به issons- ختم شود

ex: finir Audio. Press to listen!( پایان دادن)

گروه 3 ir
indre
oir
ettre

به سختی بتوان در هم آمیخت

ex: partir Audio. Press to listen! (ترک کردن), atteindre Audio. Press to listen! (رسیدن), pouvoir Audio. Press to listen! (قادر بودن به), mettre (گئاشتن)

فعل های گروه اول

 

فعل های نوع اول مانند مصدرهایشان همواره به "er" ختم می شوند

 • manger Audio. Press to listen! (خوردن)
 • chanter Audio. Press to listen! (خواندن)
 • parler Audio. Press to listen! (حرف زدن)
 • donner Audio. Press to listen! (دادن)

 

در هم آمیختن فعل های گروه اول در زمان حال ساده است... مثل همیشه. به دو مثال در زیر توجه کنید .

donner Audio. Press to listen! (دادن) et parler Audio. Press to listen! (حرف زدن)

donner Audio. Press to listen! دادن
je donne من دادم
tu donnes تو دادی
il donne او داد
nous donnons ما دادیم
vous donnez شما دادید
ils donnent آنها دادند

توجه: "donne", "donnes" و"donnent" باید یکسان تلفظ شوند

parler Audio. Press to listen! حرف زدن
je parle من حرف زدم
tu parles تو حرف زدی
il parle او حرف زد
nous parlons ما حرف زدیم
vous parlez شما حرف زدید
ils parlent آنها حرف زدند

توجه: "parle", "parles" و "parlent" باید یکسان تلفظ شوند.

چند مثال برای فعل های گروه اول

 • در زیر مثال هایی را برای افعال گروه اول آورده ایم:
  • Je m'appelle Valérie. Audio. Press to listen!
   اسم من والری است
  • Je mange du poulet. Audio. Press to listen!
   من مزغ خوردم
  • Nous pensons à toi. Audio. Press to listen!
   ما درباره ی شما فکر میکنیم
  • Ils jouent au football. Audio. Press to listen!
   آنها فوتبال بازی میکنند
  • Vous dessinez très bien. Audio. Press to listen!
   تو خیلی خوب نقاشی میکشی

افعال گروه دوم

شما یاد گرفتید که چگونه از افعال گروه اول استفاده کنید.اکنون به سراغ فعل های گروه دوم میرویم. این افعال کمی پیجیده هستند ولی من مطمئنم که شما موفق میشوید

افعال گروه دوم مانندfinir Audio. Press to listen! (پایان دادن)

finir Audio. Press to listen! پایان دادن
je finis من پایان دادم
tu finis تو پایان دادی
il finit او پایان داد
nous finissons ما پایان دادیم
vous finissez شما پایان دادید
ils finissent آنها پایان دادند

توجه: "finis" و"finit" باید یکسان تلفظ شوند.

افعال گروه دوم "افعال en -issons" نامیده میشوند زیرا پایانشان در اول شخص جمع  به issons ختم میشود(مانند:finissons)

یکی دیگر از افعال گروه دوم:blêmir Audio. Press to listen! (رنگ پریدن)

blêmir Audio. Press to listen! رنگ پریدن
je blémis من رنگم پرید
tu blémis تو رنگت پرید
il blémit او رنگش پرید
nous blémissons ما رنگمان پرید
vous blémissez شما رنگتان پرید
ils blémissent آنها رنگشان پرید

دو مثال برای فعل های گروه دوم

 • Tu répartis les tâches. Audio. Press to listen!
  شما در حال تقسیم وظایف هستید.
 • Nous finissons nos devoirs. Audio. Press to listen!
  ما در حال اتمام تکالیف خود هستیم.

افعال گروه سوم

افعال گروه سوم بی قاعده هستند به همبن دلیل یادگیری آنها به آسانی گروه اول نیست.آنها می توانند به دو صورت به ختم می رسند .

Pers. 1st type 2nd type
1stS s e
2ndS s es
3rdS t e
1stP ons ons
2ndP ez ez
3rdP ent ent

Essayons ! Audio. Press to listen! ( بیا امتحانش کنیم!).

افعال گروه سوم-partir

 

 

بعضی از افعال گروه سوم،مانند partir Audio. Press to listen! به شکل زیر به پایان می رسند :

partir Audio. Press to listen! ترک کردن
je pars من ترک کردم
tu pars تو ترک کردی
il part او ترک کرد
nous partons ما ترک کردیم
vous partez شما ترک کردید
ils partent آنها ترک کردند

 

توجه: "pars"و "part" باید مشابه تلفظ شوند، آنها را به شکل "s" یا "t" تلفظ شوند

فعل دیگر مانند partir

verb  
mentir Audio. Press to listen!
(دروغ گفتن)
je mens, tu mens, il ment, nous mentons, vous mentez, ils mentent
sortir
(بیرون رفتن)
je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent

و همچنین: consentir (کمک مالی کردن), pressentir ( داشتن فکر قبلی در مورد چیزی), ressentir (احساس کردن)

, démentir (تکذیب کردن), repartir (دوباره ترک کردن), ressortir (دوباره بیرون رفتن).

 

مثال ها

 • Je pars en vacances Audio. Press to listen!
  من به مسافرت رفتم.
 • Nous ressortons à 18 heures Audio. Press to listen!
  ما ساعت 6 دوباره بیرون رفتیم.

افعال گروه سوم- ouvrir

بعضی از افعال گروه سوم،مانند ouvrir Audio. Press to listen! به شکل زیر به پایان می رسند :

ouvrir Audio. Press to listen! باز کردن
j'ouvre من باز کردم
tu ouvres تو باز کردی
il ouvre او باز کرد
nous ouvrons ما باز کردیم
vous ouvrez شما باز کردید
ils ouvrent آنها باز کردند

توجه: "pars"و "part" باید مشابه تلفظ شوند، نباید "s"  تلفظ شود.

فعل دیگر ماانندouvrir

verb  
offrir
(پیشنهاد دادن)
j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent
souffrir Audio. Press to listen!
(رنج کشیدن)

je souffre, tu souffres, il souffre, nous souffrons, vous souffrez, ils souffrent

در کلیه افعال بر پایه ی ouvrir:

  découvrir (یافتن), recouvrir (پوشش دادن), entrouvrir (کمی باز کردن), rentrouvrir (دوباره کمی باز کردن), rouvrir (دوباره باز کردن),couvrir (پوشش دادن).

افعال گروه سوم- dire

بعضی از فعل های گروه سوم که بر پایه ی dire Audio. Press to listen!(گفتن) هستند ،بی قاعده اند و به شکل زیر به پایان می رسند

dire Audio. Press to listen! گفتن
je dis من گفتم
tu dis شما گفتید
il dit او گفت
nous disons ما گفتیم
vous dites (irreg.) شما گفتید
ils disent آنها گفتند

توجه: ""dis"و "dit" باید مشابه تلفظ شوند، نباید "s"یا "t"  تلفظ شود.

افعال دیگر بر پایه ی dire:

contredire (تناقض داشتن), dédire (پس گرفتن), interdire (ممنوع کردن), médire (غیبت کردن), prédire (پیش بینی کردن), redire (دوباره گفتن ),

افعال گروه سوم- aller

aller Audio. Press to listen! بایستی یک فعل از گروه اول باشد اما چون یک فعل بی قاعده است، بنابراین یم فعل گروه سوم میباشد

aller Audio. Press to listen! رفتن
je vais من رفتم
tu vas تو رفتی
il va او رفت
nous allons ما رفتیم
vous allez شما رفتید
ils vont آنها رفتند

توجه: "vas" و "va" باید یکسان تلفظ شوند."S" نباید تلفظ شود

لیست کلیه افعال گروه سوم

تقریباِ 350 فعل از افعال گروه سوم در زیر دیده میشود

در زیر لیست را مشاهده میکنید: فعل بالایی با افعالی در زیر آنها آمده اند پایان یکسانی دارند.

 

tenir
s'abstenir
appartenir
contenir
détenir
entretenir
maintenir
obtenir
retenir
soutenir
venir
advenir
circonvenir
contrevenir
convenir
devenir
disconvenir
intervenir
obvenir
parvenir
prévenir
provenir
redevenir
se ressouvenir
revenir
se souvenir
subvenir
survenir

acquérir
conquérir
quérir
reconquérir
requérir

sentir
consentir
pressentir
ressentir
mentir
démentir
partir
départir
repartir
se repentir
sortir
ressortir

vêtir
dévêtir
revêtir

couvrir
découvrir
recouvrir
ouvrir
entrouvrir
rentrouvrir
rouvrir
souffrir

cueillir
accueillir
recueillir

assaillir
saillir
tressaillir

faillir
défaillir

bouillir
débouillir
rebouillir

dormir
endormir
rendormir

courir
accourir
concourir
encourir
parcourir
recourir
secourir

mourir

servir
desservir
resservir

fuir
s'enfuir
refuir

 

ouïr
gésir

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir
percevoir

voir
entrevoir
prévoir
revoir

pourvoir
dépourvoir

savoir
resavoir

devoir
redevoir

pouvoir

mouvoir
émouvoir
promouvoir

pleuvoir
repleuvoir

falloir

valoir
équivaloir
prévaloir
revaloir

vouloir

asseoir
rasseoir

seoir
messeoir

surseoir

choir
déchoir
échoir

rendre
défendre
descendre
condescendre
fendre
pourfendre
refendre
prendre
apprendre
dépendre
reprendre
suspendre
tendre
attendre
détendre
distendre
entendre
étendre
prétendre
retendre
sous-entendre
sous-tendre
vendre
mévendre
épandre
répandre
répandre
fondre
confondre
parfondre
refondre
pondre
répondre
correspondre
tondre
perdre
reperdre
mordre
démordre
remordre
tordre
détordre
distordre
retordre
rompre
corrompre
interrompre
foutre
se contrefoutre

prendre
apprendre
comprendre
détendre
déprendre
désaprendre
entreprendre
s'éprendre
se méprendre
réapprendre
reprendre
surprendre

battre
abattre
combattre
contre-battre
débattre
s'ébattre
embatre
rabattre
rebattre

mettre
admettre
commettre
démettre
émettre
s'entremettre
omettre
permettre
promettre
réadmettre
remettre
retransmettre
soumettre
transmettre

peindre
dépeindre
repeindre
astreindre
étreindre
restreindre
atteindre
aveindre
ceindre
enceindre
empreindre
feindre
geindre
teindre
déteindre
éteindre
reteindre

joindre
adjoindre
conjoindre
disjoindre
enjoindre
rejoindre
oindre
poindre

craindre
contraindre
plaindre

vaincre
convaincre

traire
abstraire
distraire
extraire
soustraire
braire

faire
contrefaire
défaire
malfaire
méfaire
parfaire
redéfaire
refaire
satisfaire
surfaire

plaire
complaire
déplaire
taire

connaître
méconnaître
reconnaître
paraître
apparaître
comparaître
disparaître
réapparaître
recomparaître
reparaître
transparaître

naître
renaître

paître
repaître

croître
accroître
décroître
recroître

croire
accroire

boire
emboire

clore
déclore
enclore
forclore

conclure
exclure
inclure
occlure
reclure

absoudre
dissoudre
résoudre

coudre
découdre
recoudre

moudre
émoudre
remoudre

suivre
s'ensuivre
poursuivre

vivre
revivre
survivre

lire
élire
réélir
relire

dire
contredire
dédire
interdire
maudire
médire
prédire
redire

rire
sourire

écrire
circonscrire
décrire
prescrire
proscrire
récrire
réinscrire
retranscrire
souscrire
transcrire

confire
déconfire
circoncire
frire
suffire

cuire
recuire
conduire
déduire
éconduire
enduire
induire
introduire
produire
reconduire
réduire
réintroduire
renduire
reproduire
retraduire
séduire
traduire
construire
détruire
instruire
reconstruire
luire
entre-luire
reluire
nuire
s'entre-nuire

اطلاعات تماس 

گروه آموزش زبان فرانسه

ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وبسایت :www.club-france.ir

تلگرام facebook